ผลการเลือกตั้งประธานสภานิสิตและประธานกนช.ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภานิสิต และประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุม เชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมนเรศวร 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตสมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานสภานิสิต จำนน 3 คน และสมัครลงเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ จำนวน 6 คน ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางสาวผกาวรรณ แสนอ่อน นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการเลือกเป็นประธานสภานิสิต และนายมนัสชนก กาละภักดี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการเลือกเป็นประธานคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์