ปิดโลกกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินประสิทธิภาพและมอบรางวัลองค์กรคุณภาพ ณ ห้องประชุม Main conference อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรกิจกรรมได้แสดงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรม (ส่วนที่ 1) ทั้งนี้ มีองค์กรกิจกรรมส่วนกลางที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ได้แก่ สภานิสิต องค์การนิสิต คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ กลุ่มชมรมด้านส่งเสริมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (4 ชมรม) กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม (5 ชมรม) กลุ่มชมรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (6 ชมรม) กลุ่มชมรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (5 ชมรม) กลุ่มชมรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ (13 ชมรม) และกลุ่มชมรมด้านนันทนาการ (4 ชมรม)ซึ่งองค์กรกิจกรรมส่วนกลางจะต้องถูกประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ส่วนที่ 2) และประเมินการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (ส่วนที่ 3) ต่อไป