กองกิจการนิสิต จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสต ร่วมชมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกฝนการใช้ถ้อยคำน้ำเสียงให้เกิดความไพเราะ โน้มให้ผู้ฟังเกิดความคิดเห็นคล้อยตาม และกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความมั่นใจ และยินดีร่วมมือ สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษาและให้ความสุขแก่ผู้ฟัง ทั้งนี้ มีผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววิชชุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐ ทองคง นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายประมัตถ์ วรรณชิระ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ