การประชุมรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมีคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ (กรรมการ) และคุณวลุลี โพธิรังสิยากร (กรรมการ) โดยมีการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพและองค์ประกอบที่ 10 พันธกิจหลัก ภายหลังการตรวจประเมินกองกิจการนิสิตได้คะแนน 2.62 จากคะแนนเต็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 87.5