โครงการประกวดหอพักสีขาว

จังหวัดพิษณุโลก ได้มีนโยบายจัดระเบียบหอพักเพื่อให้เหมาะสมกับการพักอาศัยของนิสิต นักศึกษา ที่เข้าพักในหอพักเอกชน โดยดำเนินการนำร่องโครงการหอพักสีขาวในเขตตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศูนย์รวมหอพักเอกชนจำนวนมาก มีหอพักเอกชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 316 หอพัก แยกเป็นหอพักชาย 135 หอพัก และ หอพักสตรี 181 หอพัก โดยให้ผู้ประกอบการหอพักได้นำไปปฏิบัติและเป็นเครือข่ายเฝ้า ระวังปัญหาการมั่วสุมของนิสิต นักศึกษา ในด้านการบริการจัดการและการจัดสภาพแวดล้อมหอพัก ตามนัยพระราชบัญญัติหอพักและกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหอพักกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ที่สนับสนุนบรรยากาศในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น