ศึกษาดูงานเครือข่ายหอพักเอกชน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำคณะบุคลากรกองกิจการนิสิต โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนจากหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร และตัวแทนนิสิตจากสภานิสิตและองค์การนิสิต เดินทางศึกษาดูงานเครือข่ายหอพักเอกชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจัดโดยงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านเครือข่ายหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารจัดการของหอพักเอกชนที่อยู่ในเครือข่าย และ การจัดระเบียบสังคม ทั้งนี้จะได้รับรู้วิธีการดำเนินการด้านเครือข่ายหอพักเอกชนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ตลอดจนได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการด้านเครือข่ายหอพักเอกชน และในส่วนของผู้ประกอบการหอพักเอกชน จะได้รับรู้วิธีการบริหารจัดการของผู้ประกอบการหอพักเอกชนของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ รวมถึงได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหอพักของตนเอง

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]