โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2554 โดยมีการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การประกันคุณภาพกับการทำโครงการ/กิจกรรมของนิสิต Work Rally และการระดมความคิดร่วมกันจัดทำปฎิทินกิจกรรมตลอดปี ณ ทรัพย์ไพลวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก