โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2554 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ค่ายบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์ ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและปรับทัศนคติเกี่ยวกับการรับน้อง ได้รับทราบปัญหา อุปสรรคการจัดกิจกรรมการรับน้อง ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมการในการปฏิบัติหน้าที่ในปีต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของคณะกรรมการดูแลการรับน้องและประชุมเชียร์อีกด้วย