home > 04-09-54
พิธีทำบุญงานประเพณีสงกรานต์ Pages: 1 2 3 4

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญ
งานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554
ทั้งนี้ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพร้อมด้วย
นางสมพิศ ทองสุกผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตบุคลากรกองกิจการนิสิตและประชาคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
IMG_4978
IMG_4978
IMG_4981
IMG_4981
IMG_4992
IMG_4992
IMG_4994
IMG_4994
IMG_4996
IMG_4996
IMG_5000
IMG_5000
IMG_5003
IMG_5003
IMG_5006
IMG_5006
IMG_5007
IMG_5007
IMG_5008
IMG_5008
IMG_5013
IMG_5013
IMG_5014
IMG_5014
IMG_5015
IMG_5015
IMG_5016
IMG_5016
IMG_5018
IMG_5018
IMG_5019
IMG_5019
IMG_5027
IMG_5027
IMG_5029
IMG_5029
IMG_5030
IMG_5030
IMG_5031
IMG_5031
IMG_5036
IMG_5036
IMG_5039
IMG_5039
IMG_5040
IMG_5040
IMG_5042
IMG_5042
IMG_5044
IMG_5044
IMG_5045
IMG_5045
IMG_5046
IMG_5046
IMG_5047
IMG_5047
IMG_5048
IMG_5048
IMG_5049
IMG_5049
IMG_5050
IMG_5050
IMG_5051
IMG_5051
IMG_5052
IMG_5052
IMG_5053
IMG_5053
IMG_5054
IMG_5054
IMG_5055
IMG_5055
IMG_5057
IMG_5057
IMG_5058
IMG_5058
IMG_5059
IMG_5059
IMG_5060
IMG_5060
Created using LightBox Video Web Gallery Creator