รประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุคลากรด้านกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนและทบทวนการดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]