สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิวัฒนาการเพลงไทยลูกทุ่ง”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิวัฒนาการเพลงไทยลูกทุ่ง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี กองกิจการนิสิต เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและเผยแพร่ดนตรีประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง และเพื่อให้นิสิต นักเรียนรวมถึงผู้ที่สนใจได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถพิเศษในด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 โรงเรียนจากทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. พร้อมผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสมพิศ ทองสุกผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมให้โอวาท และสุดท้ายได้ชมการแสดงของนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการจัดการแสดงโชว์ ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ]
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ]