โครงการ “ปรับพื้นฐานสื่อสร้างสรรค์ ศิลปะการละคร รุ่น 2”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต เยี่ยมชมการร่วมกิจกรรมและให้โอวาทแก่นิสิตในโครงการ “ปรับพื้นฐานสื่อสร้างสรรค์ ศิลปะการละคร รุ่น 2” ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการละครเวทีเพลงลูกทุ่งไทย ในวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2554 เพื่ออบรมเนื้อหาการแสดงเชิงลึกเกี่ยวกับการขับร้องเพลงลูกทุ่งและการแสดงเต้นประกอบเพลง และในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2554 จะเปิดการแสดงละครเวทีเพลงลูกทุ่งไทย ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร