ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นางสาวผกาวรรณ แสงอ่อน ประธานสภานิสิต และทีมงานสภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิต ได้เข้าพบ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.พร้อมคณะผู้บริหาร ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.อรรถุวฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อสอบถามเรื่องราวร้องทุกข์ของนิสิตและแนวทางการทำงาน การประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ กองอาคารสถานที่ กองกิจการนิสิต ฯลฯ ซึ่งทางกองกิจการนิสิต ก็ได้นำเสนอแนวทางเรื่องของหมวกนิรภัย ให้กับทางผู้นำนิสิตนำไปช่วยรณรงค์ด้วย ณ ห้องประชุมนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร