ม.ราชภัฎ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิรืลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อม ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 46 ท่าน นำโดยอาจารย์สยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีตัวแทนนิสิตจากองค์การนิสิต สภานิสิต และ กนช. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนิสิต ณ ห้องประชุมกองกิจกรนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1  2 ]
1  2 ]