โครงการสัมมนาผู้นำรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2554

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมบริหาร ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี อ.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการการรับน้องและประชุมเชียร์ และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ในการเปิดโครงการสัมมนาผู้นำรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำนิสิต และทีมงาน ในการรับนิสิตใหม่ที่จะต้องมาเข้าค่าย Beginning Camp ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้