โครงการผู้นำนิสิตพบสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้นำนิสิตพบสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิตและกองกลาง กลุ่มผู้นำนิสิต และสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ มีการนำเสนอภาพกิจกรรมนิสิตในปีที่ผ่านมา รวมถึงการแจ้งปฏิทินกิจกรรมของนิสิตในปีการศึกษา 2554 เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบและสามารถนำข่าวสารไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป