มน. จัดกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ออกอากาศช่อง 3

จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกิจกรรมโครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” นำร่อง 19 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 นั้น กองกิจการนิสิต จึงได้จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชน ในโครงการ “คาราวานตลาดนัดประชาธิปไตย” ใน 4 ภูมิภาค โดยมีการแสดงดนตรีของนิสิต การเดินขบวนรณรงค์ของนิสิตตัวแทนจากคณะต่าง ๆ , ขบวนรถจักรยาน , ขบวนรถจักรยานยนต์ , การแสดงละครหน้าขาวรณรงค์ประชาธิปไตย เรื่อง “เงาประชาธิปไตย” จากชมรมศิลปะการละคร , การโต้วาที หัวข้อ “สาขาวิชาชีพไหนสนใจประชาธิปไตยมากกว่ากัน” โดยนิสิตตัวแทนจาก 4 สาขาวิชา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และการรวมพลปฏิญาณตนของนิสิต มน.เพื่อรณรงค์การเลือกตั้งโดยสุจริต ทั้งนี้ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวสรุปภาพรวมและแนวทางการจัดกิจกรรมของนิสิต มน. เพื่อรณรงค์เรื่องประชาธิปไตย ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 3 ก.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป