โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้อง Auditorium สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่น้องก้านกล้วย” โดย อาจารย์นัฐพร โอภาสานนท์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ จากนั้นพี่เลี้ยงก้านกล้วยได้แสดง Spirit จิตอาสา “พลังรักก้านกล้วย” โดยอาจารย์อนรรฆ จันทร์รังษี ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และการประชุมกลุ่มย่อย โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2554 ได้มีการแบ่งทีมเตรียมความพร้อม “สร้างทีมพี่เลี้ยงก้านกล้วย” โดยคุณพิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม และทีมงาน รวมถึงการประชุมพี่เลี้ยงก้านกล้วย ทีมตั้งไข่ + เครือข่าย NU.Dorm โดยบุคลากรของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร