โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้คำปรึกษานิสิต

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้คำปรึกษานิสิต จัดโดยงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิต รวมถึงการฝึกทักษะให้คำปรึกษาภาคปฏิบัติ และเคล็ดลับในการให้คำปรึกษา โดยวิทยากร ได้แก่ ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]