พิธีไหว้ครู ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2554 และโครงการวันนิสิตดีเด่น ประจำปี 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมวิชาการ จำนวน 22 ราย นิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 12 ราย นิสิตยอดเยี่ยมด้านกีฬา จำนวน 2 ราย นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมวิชาการ จำนวน 44 ราย นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน 497 ราย นิสิตดีเด่นด้านกีฬา จำนวน 19 ราย และนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ จำนวน 242 ราย จากนั้น คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานกิจกรรมนิสิตในรอบปี 2553 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร