โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการช่วยชีวิต

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการช่วยชีวิต ณ ห้องขวัญเมือง 3 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้ยาเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรจากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร