home > เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีพร้อมผู้บริหารและคุณสมชาย พรหมมณี นักวิชาการ
สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ หน.กลุ่มบงานส่งเสริมสุขภาพ สนง.สาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมในโครงการ เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาล้ยปลอดแอลกอฮอล์ ณ ลานอเนกประสงค์ มน.
07-13-54 Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IMG_0011
IMG_0011
IMG_0014
IMG_0014
IMG_0015
IMG_0015
IMG_0017
IMG_0017
IMG_0018
IMG_0018
IMG_0021
IMG_0021
IMG_0023
IMG_0023
IMG_0025
IMG_0025
IMG_0026
IMG_0026
IMG_0027
IMG_0027
IMG_0028
IMG_0028
IMG_0029
IMG_0029
IMG_0030
IMG_0030
IMG_0031
IMG_0031
IMG_0032
IMG_0032
IMG_0033
IMG_0033
IMG_0034
IMG_0034
IMG_0036
IMG_0036
IMG_0037
IMG_0037
IMG_0042
IMG_0042
IMG_0043
IMG_0043
IMG_0044
IMG_0044
IMG_0045
IMG_0045
IMG_0046
IMG_0046
IMG_0047
IMG_0047
IMG_0048
IMG_0048
IMG_0049
IMG_0049
IMG_0050
IMG_0050
IMG_0055
IMG_0055
IMG_0057
IMG_0057
IMG_0059
IMG_0059
IMG_0060
IMG_0060
IMG_0062
IMG_0062
IMG_0064
IMG_0064
IMG_0066
IMG_0066
IMG_0067
IMG_0067
IMG_0070
IMG_0070
IMG_0072
IMG_0072
IMG_0075
IMG_0075
IMG_0078
IMG_0078
Created using LightBox Video Web Gallery Creator