ประกวดดาวเดือน

“ดาว-เดือน ม.น. 54” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ “Freshy Night มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554” ขึ้น เพื่อเป็นการคัดเลือกนิสิต ชาย และหญิงที่จะมาเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหลายๆ ท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จุดเด่นของงานอยู่ที่การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554 จากตัวแทนนิสิตชาย-หญิง จำนวน 17 คู่ จาก 16 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบการแสดงความสามารถพิเศษ และรอบตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลปรากฏดังนี้ รางวัลชนะเลิศ (ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2554) 1.นางสาวพนิดา อารีเอื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ 2.นายสิรวิชญ์ ศรีเพ็ง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์