โครงการการแข่งขันโต้วาที ประจำปี 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาานเปิดโครงการการแข่งขันโต้วาที ประจำปี 2554 โดยมี อ.กฤษณะ นาคประสงค์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ บรรยายให้ความรู้กับนิสิตผู้สนใจ ณ ห้องประชุม อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร