home > เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 54 ว่าที่ ร้อยตรีเกื้อเกศ ชินประภาพ หัวหน้างงานส่งเสริมสุขภาพกีฬาและดนตรี
กองกิจการนิสิต นำนิสิตผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจากโครงการลูกพระฆเนศ เดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการ
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนารูปแบบวงดนตรีลูกทุ่ง   ประจำปี 2554  เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมและเปิดโลกทัศน์พร้อม
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะการบริหารจัดการด้านกิจกรรมในส่วนของนิสิตและ
บุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อนิสิตและพัฒนากิจกรรมนิสิตทั้งสองสถาบันต่อไปณมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนารูปแบบวงดนตรีลกทุ่ง   ประจำปี 2554
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IMG_4105
IMG_4105
IMG_4106
IMG_4106
IMG_4107
IMG_4107
IMG_4108
IMG_4108
IMG_4110
IMG_4110
IMG_4111
IMG_4111
IMG_4112
IMG_4112
IMG_4113
IMG_4113
IMG_4114
IMG_4114
IMG_4115
IMG_4115
IMG_4118
IMG_4118
IMG_4120
IMG_4120
IMG_4122
IMG_4122
IMG_4125
IMG_4125
IMG_4127
IMG_4127
IMG_4129
IMG_4129
IMG_4131
IMG_4131
IMG_4132
IMG_4132
IMG_4133
IMG_4133
IMG_4135
IMG_4135
IMG_4137
IMG_4137
IMG_4140
IMG_4140
IMG_4148
IMG_4148
IMG_4149
IMG_4149
IMG_4151
IMG_4151
IMG_4152
IMG_4152
IMG_4154
IMG_4154
IMG_4155
IMG_4155
IMG_4159
IMG_4159
IMG_4161
IMG_4161
IMG_4163
IMG_4163
IMG_4164
IMG_4164
IMG_4167
IMG_4167
IMG_4169
IMG_4169
IMG_4170
IMG_4170
IMG_4171
IMG_4171
IMG_4174
IMG_4174
IMG_4175
IMG_4175
IMG_4176
IMG_4176
IMG_4178
IMG_4178
Created using LightBox Video Web Gallery Creator