home > เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำจากภายใน" โดยได้รับเกียรติจากทีมงานคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมอาคารขวัญเมือง 3 อาคารขวัญเมือง
โครงการพัฒนาศักยภาพ "ภาวะผู้นำจากภายใน"
IMG_5527
IMG_5527
IMG_5528
IMG_5528
IMG_5529
IMG_5529
IMG_5530
IMG_5530
IMG_5532
IMG_5532
IMG_5533
IMG_5533
IMG_5535
IMG_5535
IMG_5537
IMG_5537
IMG_5538
IMG_5538
IMG_5541
IMG_5541
IMG_5542
IMG_5542
IMG_5543
IMG_5543
IMG_5544
IMG_5544
IMG_5545
IMG_5545
IMG_5550
IMG_5550
IMG_5551
IMG_5551
IMG_5553
IMG_5553
IMG_5554
IMG_5554
IMG_5555
IMG_5555
IMG_5556
IMG_5556
IMG_5557
IMG_5557
IMG_5558
IMG_5558
IMG_5559
IMG_5559
IMG_5560
IMG_5560
IMG_5561
IMG_5561
IMG_5562
IMG_5562
IMG_5563
IMG_5563
IMG_5566
IMG_5566
IMG_5567
IMG_5567
IMG_5568
IMG_5568
IMG_5570
IMG_5570
IMG_5572
IMG_5572
IMG_5573
IMG_5573
IMG_5575
IMG_5575
IMG_5579
IMG_5579
IMG_5581
IMG_5581
Created using LightBox Video Web Gallery Creator