home >เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิงการนิสิต มน. จัดโครงการประกวด
การแข่งขันสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในหัวข้อ "คิดดี ทำดี อย่างมีระเบียบ" โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน คือ อ.กฤษณะ นาคประสงค์ อ.สุภาณี ทองรอดรร และ อ.ภาคภูมิ สุขเจริญ นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
คือ นายณภัทร บัวไกร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายประภาษ กลิ้งศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2นางสาวปิยวรรณ เปลี่ยนเพ็ง
โดยทำการแข่งขัน ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
08-25-54 Pages: 1 2
IMG_5666
IMG_5666
IMG_5667
IMG_5667
IMG_5669
IMG_5669
IMG_5671
IMG_5671
IMG_5672
IMG_5672
IMG_5673
IMG_5673
IMG_5674
IMG_5674
IMG_5675
IMG_5675
IMG_5676
IMG_5676
IMG_5677
IMG_5677
IMG_5679
IMG_5679
IMG_5680
IMG_5680
IMG_5682
IMG_5682
IMG_5684
IMG_5684
IMG_5686
IMG_5686
IMG_5689
IMG_5689
IMG_5690
IMG_5690
IMG_5691
IMG_5691
IMG_5692
IMG_5692
IMG_5693
IMG_5693
IMG_5694
IMG_5694
IMG_5695
IMG_5695
IMG_5696
IMG_5696
IMG_5697
IMG_5697
IMG_5698
IMG_5698
IMG_5700
IMG_5700
IMG_5702
IMG_5702
IMG_5703
IMG_5703
IMG_5704
IMG_5704
IMG_5706
IMG_5706
IMG_5707
IMG_5707
IMG_5708
IMG_5708
IMG_5709
IMG_5709
IMG_5710
IMG_5710
IMG_5711
IMG_5711
IMG_5713
IMG_5713
IMG_5714
IMG_5714
IMG_5715
IMG_5715
IMG_5717
IMG_5717
IMG_5721
IMG_5721
Created using LightBox Video Web Gallery Creator