home > เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
ในโครงการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ได้รับเกียรติ
จากอาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม วิทยากร จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดขึ้น ณ อาคารขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
IMG_0002
IMG_0002
IMG_0004
IMG_0004
IMG_0006
IMG_0006
IMG_0008
IMG_0008
IMG_0009
IMG_0009
IMG_0010
IMG_0010
IMG_0011
IMG_0011
IMG_0012
IMG_0012
IMG_0013
IMG_0013
IMG_0014
IMG_0014
IMG_0016
IMG_0016
IMG_0019
IMG_0019
IMG_0020
IMG_0020
IMG_0021
IMG_0021
IMG_0022
IMG_0022
IMG_0023
IMG_0023
IMG_0024
IMG_0024
IMG_0025
IMG_0025
IMG_0027
IMG_0027
IMG_0029
IMG_0029
IMG_0033
IMG_0033
IMG_0034
IMG_0034
IMG_0036
IMG_0036
IMG_0038
IMG_0038
IMG_0039
IMG_0039
IMG_0040
IMG_0040
IMG_0041
IMG_0041
IMG_0042
IMG_0042
IMG_0043
IMG_0043
IMG_0044
IMG_0044
IMG_0045
IMG_0045
IMG_0046
IMG_0046
IMG_0047
IMG_0047
IMG_0048
IMG_0048
IMG_0049
IMG_0049
IMG_0050
IMG_0050
IMG_0054
IMG_0054
IMG_0055
IMG_0055
IMG_0056
IMG_0056
IMG_0057
IMG_0057
Created using LightBox Video Web Gallery Creator