home >วันที่ 29 กันยายน 2554 ผู้บริหารกองกิจการนิสิต นำโดย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต,
รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี, ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมรณรงค์โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ บริเวณประตูทางเข้า
– ออก มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้บริหารได้ร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่จากกองกิจการนิสิต และตัวแทนจากคณะต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ และตักเตือน นิสิต
ร่วมถึงบุคลากรและผู้สัญจรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ไม่สวมหมวกนิรภัยและประชาสัมพันธ์การจับปรับจริงในเดือนตุลาคมอีกด้วย
ได้เวลา จับ – ปรับ จริง สำหรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้า ม.น.
IMG_7988
IMG_7988
IMG_7989
IMG_7989
IMG_7990
IMG_7990
IMG_7991
IMG_7991
IMG_7992
IMG_7992
IMG_7993
IMG_7993
IMG_7994
IMG_7994
IMG_7995
IMG_7995
IMG_7996
IMG_7996
IMG_7997
IMG_7997
IMG_7998
IMG_7998
IMG_7999
IMG_7999
IMG_8000
IMG_8000
IMG_8001
IMG_8001
IMG_8002
IMG_8002
IMG_8003
IMG_8003
IMG_8004
IMG_8004
IMG_8005
IMG_8005
IMG_8006
IMG_8006
IMG_8007
IMG_8007
IMG_8008
IMG_8008
IMG_8009
IMG_8009
IMG_8010
IMG_8010
IMG_8011
IMG_8011
IMG_8012
IMG_8012
Created using LightBox Video Web Gallery Creator