home >ครงการบ้านนี้มีสุขเป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา
ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะแก่สังคม
และพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และเมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2554 กองกิจการนิสิต นำโดย คุณสมพิศ ทองสุก
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่บุคลากรจากกองกิจการนิสิตด้เข้าร่วมการจัดบูธกิจกรรมภายในการประชุม
เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านนี้มีสุข ยกกำลัง 2”ณบริเวณลานรื่นรมย์ด้านข้าง
หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กองกิจการนิสิตร่วมจัดบูธกิจกรรมโครงการ บ้านนี้มีสุข กำลัง 2
IMG_8025
IMG_8025
IMG_8026
IMG_8026
IMG_8027
IMG_8027
IMG_8028
IMG_8028
IMG_8029
IMG_8029
IMG_8030
IMG_8030
IMG_8031
IMG_8031
IMG_8033
IMG_8033
IMG_8034
IMG_8034
IMG_8038
IMG_8038
IMG_8039
IMG_8039
IMG_8040
IMG_8040
IMG_8041
IMG_8041
IMG_8042
IMG_8042
IMG_8043
IMG_8043
IMG_8045
IMG_8045
IMG_8046
IMG_8046
IMG_8047
IMG_8047
IMG_8048
IMG_8048
IMG_8049
IMG_8049
IMG_8050
IMG_8050
IMG_8051
IMG_8051
IMG_8052
IMG_8052
IMG_8053
IMG_8053
IMG_8054
IMG_8054
IMG_8055
IMG_8055
IMG_8058
IMG_8058
IMG_8061
IMG_8061
IMG_8090
IMG_8090
IMG_8092
IMG_8092
IMG_8093
IMG_8093
IMG_8094
IMG_8094
IMG_8095
IMG_8095
IMG_8096
IMG_8096
IMG_8098
IMG_8098
IMG_8099
IMG_8099
IMG_8102
IMG_8102
IMG_8103
IMG_8103
IMG_8104
IMG_8104
IMG_8105
IMG_8105
Created using LightBox Video Web Gallery Creator