home >ายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์, ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์และคุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ
จากรายการEnglish Breakfast เป็นต้น และในช่วงเย็นวันที่ 16 ตุลาคม ได้จัดมีกิจกรรม “Asian Night Party (ราตรีอาเซียนสัมพันธ์
วัฒนธรรมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)” โดยมี ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ทันตแพทย์
ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี อีกทั้งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สร้างแรงผลักดันและเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษา
เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในโครงการการเตรียมนิสิต
นักศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 (100)
0 (100)
0 (101)
0 (101)
0 (102)
0 (102)
0 (103)
0 (103)
0 (106)
0 (106)
0 (11)
0 (11)
0 (110)
0 (110)
0 (111)
0 (111)
0 (112)
0 (112)
0 (114)
0 (114)
0 (116)
0 (116)
0 (117)
0 (117)
0 (118)
0 (118)
0 (119)
0 (119)
0 (120)
0 (120)
0 (122)
0 (122)
0 (123)
0 (123)
0 (124)
0 (124)
0 (125)
0 (125)
0 (126)
0 (126)
0 (13)
0 (13)
0 (130)
0 (130)
0 (131)
0 (131)
0 (132)
0 (132)
0 (134)
0 (134)
0 (135)
0 (135)
0 (138)
0 (138)
0 (139)
0 (139)
0 (141)
0 (141)
0 (143)
0 (143)
0 (147)
0 (147)
0 (148)
0 (148)
0 (149)
0 (149)
0 (15)
0 (15)
0 (150)
0 (150)
0 (153)
0 (153)
0 (155)
0 (155)
0 (158)
0 (158)
0 (159)
0 (159)
0 (16)
0 (16)
Created using LightBox Video Web Gallery Creator