home >มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-7ธันวาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีนำทีมคณะเจ้าหน้าที่ และนิสิตชมรมลูกพระฆเนศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
กิจกรรมโครงการประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทางด้านการแสดงศิลปะ และวัฒนธรรม   การแสดงนิทรรศการ ของสถาบัน
และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป
12-06-7-54 Pages: 1 2
1
1
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
2
2
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
3
3
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
4
4
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
Created using LightBox Video Web Gallery Creator