นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิม

“นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นายจันทร์ดี ปัญญาถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตชมรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมพุทธศาสน์ ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ชมรมคริสเตียน ชมรมNU Catholic และ ชมรม Moralist เทิดคุณธรรม เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยในพิธี ได้จัดให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้ง 4 ศาสนา อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) และศาสนาคริสต์ (โปรเตสแตนท์) อีกทั้งยังได้จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับงานด้านศาสนา โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากทุกภาคส่วน และทุกองค์กร โดยมิได้แย่งแยกศาสนาแต่อย่างใด

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]