มุลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มุลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2554 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 93 คน โดยนิสิตได้รับทุนคนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 930,000 บาท อนึ่ง สำหรับทุนดังกล่าว เป็นทุนการศึกษา แบบต่อเนื่อง ซึ่งให้นิสิตไปจนจบการศึกษา ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากนิสิตทุกคณะที่มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือห้างร้านต่าง ๆ ได้ที่ งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต โทร. 0-5596-1216

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]