นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคว้าโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับอุดมศึกษา

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคว้าโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรม ระดับอุดมศึกษา ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายจันทร์ดี ปัญญาถา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การปาฐกถาธรรม เรื่อง “๑ ภาพแทน ๑,๐๐๐ คำ : มหาธัมมิกราชาแห่งยุคโลกาภิวัตน์” โดยพระมหาวุฒิชัย วิชรเมธี (ว.วชิรเมธี) ดารานักแสดง ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ การแข่งขันโต้วาทีธรรมะ การแข่งขันบรรยายธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะบนเวที(ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะแฟนพันธ์แท้พุทธประวัติ การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจับรางวัลหางบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น ผลปรากฏว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขัน ครั้งนี้ได้ ๒ รางวัล คือ ๑. นายพันธุ์ยุทธ น้อยพินิจ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศการแข่งชันบรรยายธรรม ระดับอุดมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ๒. นายณัฐพงศ์ คำดิษฐ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ แฟนพันธ์แท้พุทธประวัติ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท