ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 คณะผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555 ได้แก่ นายกองค์การนิสิต, ประธานสภานิสิต, ประธานสโมสรนิสิตทั้ง 17 สโมสรนิสิต และประธานชมรมด้านต่างๆ ได้เข้าพบ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี โดยการนำของ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแนะนำตัวภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2555 โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับ มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำนิสิตในปีการศึกษา 2555 และร่วมพูดคุยในเรื่องต่างๆ กับผู้นำนิสิตอย่างเป็นกันเอง และเพื่อให้การส่งต่อภาระงานระหว่างผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2554 และ 2555 รวมทั้งการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการจัดกิจกรรมในปี 2555 เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ทางกองกิจการนิสิต นำโดย งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต จึงได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมและภาพบรรยากาศในโครงการ ทางประชาสัมพันธ์ จะติดตามและนำเสนอต่อไป

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]