โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 กองกิจการนิสิตจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิต โดยมีผู้ประสานงานกิจการนิสิตคณะร่วมเดินทางไปอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 14 -16 มีนาคม 2555 ณ วังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]