ประชุมหารือการดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานบริการบันเทิง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดประชุมหารือการดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานบริการบันเทิง โดยมีทีมบริหารกองกิจการนิสิต หน่วยงานภายใน อาทิ กองกฏหมาย กองอาคารสถานที่ กองพัฒนาศิษย์เก่า ฯลฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ สรรพสามิตจังหวัดพล. นายอำเภอเมืองจังหวัด พล. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมือง พล. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด พล. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ รวมถึงผู้ประกอบการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดบริการทั้งเรื่องแอลกอฮอร์ล เวลาปิดบริการ และอายุผู้รับบริการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มน.

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]