Pre-Beginning Camp

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำกิจกรรม Pre-Beginning Camp ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้นำกิจกรรมก่อนการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Beginning Camp) เพื่อให้ผู้นำกิจกรรมได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมกับนิสิตใหม่อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องตลอดการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนิสิตผู้นำกิจกรรม เข้าร่วมโครงการ 950 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร