โครงการปลูกป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม2555 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์เดินทางเปิดโครงการปลูกป่าถวายพระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยมีกรมป่าไม้ กรมชลประทาน กองทัพภาคที่ 3 สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในการนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมงานกีบทางหน่วยราชการในจังหวัดพิษณุโลก นำโดย รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต และตัวแทนนิสิต นายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ นายกองค์การนิสิต มน ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทีมงาน ร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]