เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายธวัช สิงหเดช นายก อบต.ท่าโพธิ์ เข้าร่วมในโครงการ "เด็กมอนอร่วมใจ รับน้องมิติใหม่ มหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอล์" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ จากนั้นนิสิตใหม่ ได้ร่วมใจเดินรณรงค์ไปยังบริเวณ ด้านประตู 5 ของมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีการติดป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์ไปตามสถานบันเทิงที่มีอยู่รอบบริเวณดังกล่าวด้วย

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]