โครงการค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 กลุ่มกิจกรรมอิสระ เยาวชนอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนศึกษาเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทของผู้นำเยาวชนไทย ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]