พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชีนี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนิสิต และบุคลากรร่วมเดินขบวนกับหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2555) ประจำปี 2555 และมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา มหาราชินี ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]