กิจกรรมแสดง Spirit Cheer ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแสดง Spirit Cheer ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ นายกองค์การนิสิต มน. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ จากนั้นมีการแสดง Spirit Cheer ของทุกคณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพถ่ายโดยฝ่ายโสตฯ องค์การนิสิต มน.)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]