มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ นายกองค์การนิสิต พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนิสิต นำโดย ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธํ ม.แม่โจ้ได้นำนักศึกษาที่เป็นผู้นำด้านกิจกรรมนิสิต อาทิ นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภา ฯลฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]