โครงการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 (รอบภาษาไทย)

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิงการนิสิต ร่วมเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2556 (รอบภาษาไทย) หัวข้อการแข่งขัน “สุขใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ อ.กฤษณะ นาคประสงค์ อ.สุภาณี ทองรอด และ อ.ภาคภูมิ สุขเจริญ นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคือรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐธณี อินทะเนตร คณะสังคมศาสตร์ รหัสนิสิต 55210282 ชั้นปี 1 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปรารถนา ปานโสภณ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ รหัสนิสิต 54343240 ชั้นปี 2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายเอกลักษณ์ ฟักสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 4 รหัสนิสิต 51520644

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]