พิธีรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ผศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางจีระพรรณ ชาติวรรณ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต ได้นำนิสิต2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แก่ นางสาวนลินี นวลป้อง คณะมนุษยศาสตร์ และนางสาวกาญจนา โพธิ์เนียม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เข้ารับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษา โดยประธานกองทุน ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบให้จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก