โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร อาทิ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะทำงานโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 4 “ นำโดยพันเอกคงชีพ ตันตระวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยพันโทชุมศักดิ์ สมไร่ขิง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์ โครงการ"จิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลุกจิตสำนึกและ การมีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เป็นพลังอันบริสุทธิ์ และเป็นจุดก่อกำเนิดของสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้เป็นเวทีสำหรับกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศ ได้สะท้อนแนวคิดและมุมมองต่อสถานการณ์ทางสังคม ไทยที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนแนวทางที่ควรเป็นไปของสังคมในมุมมองของเยาวชน แล้วนำเสนอผ่านกิจกรรมการประกวด ๓ ประเภท ประกอบด้วย การสร้างสรรค์บทเพลง การประกวดภาพถ่าย และการประกวดสปอตโทรทัศน์ โดยกำหนดแนวคิดร่วมกันในหัวข้อว่า “สำนึกดี...ร่วมเดินหน้าประเทศไทย” รายละเอียดการประกวดติดตามได้จากเว็บไซท์ www.thaikiddee.com

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]