โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “รวมดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยท่านรองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำนิสิตกลุ่มด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมการรำถวายพระพรจำนวน 4 คน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งส่งการแสดงเข้าร่วม 2 ชุดการแสดง คือ การแสดงชุด รำพุทธบูชา “นเรศวรมังคลาปุระ” ประดิษฐ์ท่ารำโดย รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ และอาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ การแสดงศรัทธาวิวัฒนา สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์ณัฐวัฒน์ สิทธิ

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]