NU HEALTH FESTIVAL 2012 นิสิตมอนอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ. ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.นชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเปิดโครงการNU HEALTH FESTIVAL 2012 นิสิตมอนอร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ภายในงานมีนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงและยาเสพติด อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีการแสดงของวงดนตรี NU BAND การประกวดดนตรีโฟล์คซอง การประปวด COVER Danceฯลฯ ณ หน้าอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]